Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) to ogólnodostępny rejestr wszystkich osób, które prowadzą w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą. Jego dostępność przejawia się przede wszystkim w tym, że można do niego prosto zajrzeć poprzez dedykowaną rządową stronę internetową – znajduje się na niej też adekwatna wyszukiwarka umożliwiająca znalezienie określonego podmiotu. Rejestr prowadzony jest przez ministra ds. gospodarki.

Obowiązek dla przedsiębiorcy


Przedsiębiorcy mają ustawowy obowiązek zgłoszenia swojej działalności gospodarczej do CEIDG za pomocą odpowiedniego wniosku. Wniosek składa się poprzez formularz dostępny w Internecie, dzięki czemu można zrobić to nawet bez konieczności wychodzenia z domu. Formą trudniejszą, ale dopuszczalną jest złożenie tego rodzaju pisma do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Należy jednak być wówczas bardziej uważnym: przy internetowym formularzu, system od razu poinformuje nas o błędach – w przypadku tradycyjnego błędu, urząd będzie natomiast musiał kontaktować się z petentem celem sprostowania pomyłek, a jeżeli w wyznaczonym terminie nie zostanie to zrobione – wniosek zostanie odrzucony. Wpis do CEIDG ma formę deklaratoryjną – organ po prostu wpisuje przedsiębiorcę do właściwego rejestru – nie wydaje jakichkolwiek pozwoleń. Prowadzenie działalności gospodarczej jest w Polsce wolne i legalne, obowiązek polega tylko i wyłącznie na zgłoszeniu takiego stanu rzeczy. Prowadzić działalność gospodarczą można już od samego złożenia wniosku o wpis. Co stanie się jednak z przedsiębiorcą, który nie zgłosi się do CEIDG? Będzie niestety musiał liczyć się z koniecznością uiszczenia grzywny, a nawet karą ograniczenie wolności na podstawie przepisów Kodeksu wykroczeń.

Po co istnieje jawny CEIDG?


Jawność CEIDG i dostępność tego rejestru ma jeden, podstawowy cel, a mianowicie bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Dzięki temu, można łatwo i pewnie sprawdzić informacje o swoim kontrahencie. Wypis z CEIDG zawiera podstawowe dane o każdym przedsiębiorcy: jego siedzibę, ewentualnie także dodatkową siedzibę, ustanowionych prokurentów, informację o ewentualnym zawieszeniu działalności gospodarczej, prowadzenie biznesu w formie spółki cywilnej itd. Dane te będą pomocne zarówno dla osób, które wahają się nad podjęciem z kimś współpracy gospodarczej, jak i dla osób, które muszą od konkretnego kontrahenta wyegzekwować sądownie przysługującą im należność.